แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : 18 ธันวาคม 2562 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V - NET
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้นายสุบรรณ์ ชัยยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และปวส.2 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V - NET เพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ ก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ณ ห้องประชุมกระดังงา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

 

 

 

ลงวันที่ : 31/07/2020 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ