แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมโครงการวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

ลงวันที่ : 31/07/2020 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ