แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ คณะครู เข้าแนะแนวให้ความรู้และแนะนำการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ คณะครู โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าแนะแนวให้ความรู้และแนะนำการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

 

ลงวันที่ : 08/02/2021 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ