แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รายละเอียด : PPC News: เมื่อวันที่ 17 และ 20 สิงหาคม 2564 ท่าน ผอ.สมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ท่านรองฯ รัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และตัวแทนคณะครู บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นี้ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้รับผิดชอบจุดฝึกอาชีพ ห้องตัดผมชาย-หญิง ซึ่งได้ดำเนินการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และอาคารฝึกอาชีพ ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
ลงวันที่ : 24/09/2021 แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์