แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด : PPC News: วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ผอ.สมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายธนกร วริยานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุบรรณ์ ชัยยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งคณะครูบุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ผอ.สมพร บุญนาค และคณะผู้บริหาร สักการะพระพุทธรูปปางประทานพร พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ เปลี่ยนผ้าอังสะ จากนั้นสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ และเริ่มพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เปลี่ยนผ้าแพร ปิดทอง ถวายพวงมาลัย และปักธูปเครื่องบวงสรวง ตามด้วยบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ถวายพวงมาลัย และท่าน ผอ. ได้เจิมอุปกรณ์การเรียนประจำวิชาชีพของแผนกวิชาต่างๆ เพื่อความเป็นศิริมงคล ปิดท้ายด้วยการเจิมป้ายสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ ท่าน ผอ.สมพร บุญนาค ได้เจิมมือและหน้าผากให้กับคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งอวยพรเพื่อศิริมงคล เจริญรุ่งเรือง แก่ชีวิตและการงาน
ลงวันที่ : 24/09/2021 แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์