แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : โครงการ พัฒนาศูนย์บ่มเพาะและยก ระดับการฝึกอาชีพในสถานศึกษาระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จัดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความ พร้อมของวิสาหกิจชุมชน OTOP ด้วย กลยุทธ์ IQS (Innovation,Quality and Standard) สำหรับ อุตสาหกรรม OTOP และ การอบรมเชิงปฏิบัติการการตีความข้อกำหนดเพื่อนำระบบ GMP & HACCP สู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการ พัฒนาศูนย์บ่มเพาะและยก ระดับการฝึกอาชีพในสถานศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน สืบสกุล แสงธำรง เป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภาย นอกที่มีความสนในเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ลงวันที่ : 07/10/2017 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์