แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยฯ อำนวยการโดย นายสถาพร โพธิ์หวี
รายละเอียด : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยฯ อำนวยการโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ และขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ที่ให้ความสะดวกในการเดินขบวนของนักเรียน ครูคณะนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนเพชรพิทยาคม และ ร้านเพชรบูรณ์ซ็อคเกอร์ ที่ได้มอบถ้วยรางวัลให้กับการแข่งขั้นกีฬาของนักเรียนนักศึกษา

ลงวันที่ : 05/03/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์