แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะนิเทศ หน่วยศึกษานิเทศก์ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษา
รายละเอียด : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะนิเทศ หน่วยศึกษานิเทศก์ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์.

ลงวันที่ : 05/03/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์