แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเปลียนสีผม การฟอกสีผม การทำไฮไลท์ การทำสีแฟชั่น ฯ
รายละเอียด : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเปลียนสีผม การฟอกสีผม การทำไฮไลท์ การทำสีแฟชั่น เป็นต้น โดยมีวิทยากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา ศิษเก่าฯ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั่น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
           
           
           
           
           
           
           
ลงวันที่ : 11/07/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์