แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มีความมุ่งมั่น ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากล นับว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษา รวมถึงการยกระดับพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของผู้เรียน
รายละเอียด : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มีความมุ่งมั่น ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากล นับว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษา รวมถึงการยกระดับพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของผู้เรียน ทั้งนี้ กราบขอบพระคุณ ท่าน ดร.อนันต์ งามสะอาด ที่ได้ให้ความกรุณา เปิดโอกาสให้วิทยาลัยสารพัดช่างได้ร่วมลงนามความร่วมมือ จัดการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและไต้หวัน ณ ห้อง silk 3 ชั้น 2 ศูนย์แสดงและจัดนิทรรศการ ไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะทูตไต้หวัน ได้นำเสนอให้ขอมูล
ลงวันที่ : 12/09/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์