แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เปิด"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"
รายละเอียด :

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เปิด"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ในวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระดังงา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โดยมีดร.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ให้เกียรติเป็นวิทยากร





















ลงวันที่ : 04/12/2018 แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์