แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ และคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ และคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคเหนือ นายสุชาติ กลั่นทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ และ ดร.วรรณชัย เหล่าทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดราษฎร์บำรุง มาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
ลงวันที่ : 04/12/2018 แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์