ข่าวกิจกรรม

271  วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2561 อศจ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน .....(1/20/2018)
270  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้แสดงความยินดีและได้มอบเกียรติบัตร ให้คณะครูและนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 .....(1/20/2018)
269  นที่ 9 มกราคม 2561 นาย สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้แสดงความยินดีและได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย .....(1/20/2018)
268  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 7 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี .....(1/20/2018)
267  วันที่ 30 ธันวาคม เวลา 15.10 ท่านดร.วัชระ เกิดสิน ผอ.ศพก.สอศ. พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจพร้อมได้อวยพรปีใหม่ ให้กับคณะทีมงานอาชีวะอาสาวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(1/20/2018)
266  ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก นายธีรศักดิ์ เหมทานนท์ ขนส่งจังหวัดเพชรบูาณ์ พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม ให้กำล้งใจ ศูนย์อาชีวะอาสาของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(1/20/2018)
265  เปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักเรียนนักศึกษา .....(1/20/2018)
264  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมโครงการ ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ .....(1/20/2018)
263  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร รณรงค์ป้องกันและลดอุบัตริเหตุทางถนน .....(1/20/2018)
262  ดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(1/20/2018)
261  ท่านผู้อำนวยการ ได้มอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศอับ 1 ให้กับคณะครูและนักศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมแข่งขัน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 .....(1/20/2018)
260  อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้กล่าวต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ นายสุบรรณ์ ชัยยะและนางรัตน์ดา เจนจิตต์ .....(1/20/2018)
259  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดโครงการ อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 .....(1/20/2018)
258  แผนกวิชาชีพระยะสั้น เข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี .....(1/20/2018)
257  อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อศจ. จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านรองฯโชติ เรืองฤทธิ์ ที่ได้ย้ายไปตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ .....(1/20/2018)
256   คณะครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ยินดีต้อนรับต้อนรับ คณะกรรมการประเมินจาก อศจ. จังหวัดเพชรบูรณ์ .....(1/20/2018)
255  ต้อนรับคณะผู้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ 2 .....(1/20/2018)
254  นักเรียนเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมอาชีวศึกษา การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 .....(1/20/2018)
253  วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ส่งตัวแทน คณะครูและนักเรียน แผนกช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื่้อเพลิง (ระดับประเทศ) ปีที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2560 .....(1/20/2018)
252  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย รองฯ ธนกร วริยานนท์ เป็นประธานต้อนรับท่านชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคแม่วงศ์ พร้อมด้วยทีมงาน คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย .....(1/20/2018)
250  วิทยาลัยได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมการสอบนักธรรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้ธรรมตามหลักศาสนา ณ สนามสอบวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(1/20/2018)
249  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการการประชุมนักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน .....(1/20/2018)
248  รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 .....(1/20/2018)
247  วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและสถานประกอบการได้ร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการโรงแรมและท่องเที่ยว (ฉบับร่าง) และวิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start up) (ฉบันบร่าง) .....(1/20/2018)
246  วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิชาชีพระยะสั้นและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (Start up) .....(1/20/2018)
245  คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22-26 ตุลาคม 2560 .....(1/20/2018)
242  วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำคณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันปิยะมหาราช .....(1/20/2018)
241  วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายสถาพรโพธิ์หวี ผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) .....(1/20/2018)
240  วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายสถาพรโพธิ์หวี ผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบ ท่านเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ .....(1/20/2018)
239   ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,900 ดอก .....(1/20/2018)
12345