ข่าวกิจกรรม

1450  ผลการแข่งขันทักษะของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสาขาเสริมสวย-ตัดผม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 .....(7/31/2020)
1449  5 ธันวาคม 62 กิจกรรม kick off ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เคลี่อนที่ .....(7/31/2020)
1447  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมโครงการวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ .....(7/31/2020)
1446  18 ธันวาคม 2562 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V - NET .....(7/31/2020)
1443  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 .....(7/31/2020)
1441  ศึกษาดูงานวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรและวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร .....(7/31/2020)
1437  ผู้อำนวยการสมพร บุญนาค เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยส่รพัดช่างเพชรบูณ์ เป็นวันแรก .....(7/31/2020)
435  ผลิตและจำหน่ายถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามผสมสารเคโรซีน .....(8/29/2019)
434  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ และคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2560 .....(12/4/2018)
429  นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เปิด"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" .....(12/4/2018)
423  นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อม คณะผู้บริหาร อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (รัฐบาล) ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และบริษัทมอสกี้ คอร์ปเรชั่น จำกัด .....(12/4/2018)
420  นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์นำคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาชีพระยะสั้น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน .....(12/4/2018)
418  นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 .....(12/4/2018)
410  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสุบรรณ์ ชัยยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าฝึกประสบการณ์อาชีพ ณ บริษัท แคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี .....(12/4/2018)
407  นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานรางวัลกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัล "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน" และนางอมร ชนะแก้ว เข้ารับพระราชทานรางวัล "นักเรียนนักศึกษาพระราชทาน" .....(12/4/2018)
402  นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการและบันทึกข้อตกลงสัญญาการฝึกอาชีพ" โดยมีคณะผู้บริหารกล่าวให้โอวาทและข้อคิดในการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเริ่มฝึกอาชีพ .....(12/4/2018)
400  งานเกษียณ ที่ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วันที่ 27 กันยายน 25461 .....(12/4/2018)
393  ร่วมงานเกษียณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ .....(12/4/2018)
390  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม การจัดประชุมสัมมนาส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 .....(12/4/2018)
388  รร.บ้านทุ่งสมอ สพป.พช.2 ร่วมกับวิททยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์นำนักเรียนจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ขายสินค้าออนไลน์ .....(12/4/2018)
387  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่งเพชรบูรณ์ ได้ร่วมฟังบรรยายการออกแบบพัฒนาแอฟริเคชั่น XARAPAT ซึ่งเป็นแอฟริเคชั่นที่เสริมสร้างและยกระดับพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ อย่างมืออาชีพ สู่ยุค Thailand 4.0 .....(9/18/2018)
386  คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์จำหน่วยผลิตภัณฑ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(9/18/2018)
383  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมและ ให้การต้อนรับ นายสุวพันธ์ ต้นยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน การประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก .....(9/18/2018)
382  งานสุดยอดนวัตกรรมอาหารไทย 4.0 ระดับชาติ อาชีวศึกษา ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 วิทยาลัยสารพัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย .....(9/12/2018)
379  คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ภายใต้โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .....(9/12/2018)
377  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มีความมุ่งมั่น ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากล นับว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษา รวมถึงการยกระดับพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของผู้เรียน .....(9/12/2018)
375  นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ โดยความร่วมมือกับ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) .....(8/31/2018)
374  นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการนับคะแนน การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย .....(8/31/2018)
373  นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา .....(8/30/2018)
372  คณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมิน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เพื่อตรวจประเมิน กลุ่มวิชางานเสริมสวยและตัดผม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น .....(8/30/2018)
1234567