ข่าวกิจกรรม

387  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่งเพชรบูรณ์ ได้ร่วมฟังบรรยายการออกแบบพัฒนาแอฟริเคชั่น XARAPAT ซึ่งเป็นแอฟริเคชั่นที่เสริมสร้างและยกระดับพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ อย่างมืออาชีพ สู่ยุค Thailand 4.0 .....(9/18/2018)
386  คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์จำหน่วยผลิตภัณฑ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(9/18/2018)
383  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมและ ให้การต้อนรับ นายสุวพันธ์ ต้นยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน การประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก .....(9/18/2018)
382  งานสุดยอดนวัตกรรมอาหารไทย 4.0 ระดับชาติ อาชีวศึกษา ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 วิทยาลัยสารพัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย .....(9/12/2018)
379  คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ภายใต้โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .....(9/12/2018)
377  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มีความมุ่งมั่น ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากล นับว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษา รวมถึงการยกระดับพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของผู้เรียน .....(9/12/2018)
375  นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ โดยความร่วมมือกับ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) .....(8/31/2018)
374  นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการนับคะแนน การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย .....(8/31/2018)
373  นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา .....(8/30/2018)
372  คณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมิน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เพื่อตรวจประเมิน กลุ่มวิชางานเสริมสวยและตัดผม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น .....(8/30/2018)
368  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา แบบกรณีปกติ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา .....(8/20/2018)
367  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจทีมวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดเพชรบูณ์และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอที่เข้าร่วมโครงการการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.พช.2 .....(8/20/2018)
361  นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม .....(8/16/2018)
359  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 .....(8/16/2018)
352  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการ ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 .....(8/16/2018)
351  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 .....(8/16/2018)
347  แสดงความยินดีกับ นางสาวสาธิกา อินสันเทียะ นักเรียนปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ .....(8/16/2018)
335  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(8/7/2018)
334  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรยาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชพรบูรณ์ .....(8/7/2018)
332  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรยาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา .....(7/26/2018)
331  มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกให้บริการดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องพิวเตอร์ที่ชำรุจ .....(7/26/2018)
329  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรการศึกษา พร้อมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ สืบสานวัฒนธรรม แห่เทียนเข้าพรรษา และเวียนเทียนเข้าพรรษา .....(7/20/2018)
321  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือ นายณัฐพล จำปาทอง นักเรียนผู้ที่บ้านประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 .....(7/20/2018)
318  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา .....(7/18/2018)
315  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โดยชมรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561 .....(7/16/2018)
309  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเปลียนสีผม การฟอกสีผม การทำไฮไลท์ การทำสีแฟชั่น ฯ .....(7/11/2018)
275  คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคตาก ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดสารช่างเพชรบูรณ์ .....(3/5/2018)
274  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะนิเทศ หน่วยศึกษานิเทศก์ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษา .....(3/5/2018)
273  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยฯ อำนวยการโดย นายสถาพร โพธิ์หวี .....(3/5/2018)
272  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ขอเชิญประชาชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เที่ยวงานนิทรรศการงานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ .....(3/5/2018)
123456