ข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2527 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ซึ่งใช้สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์ ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อยู่บริเวณถนนนิกรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพโดยทั่วไปขณะนั้นโรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์เต็มไปด้วยอาคารเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากเป็นสถานที่ปฏิบัติงานเดิมของโรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์ ทั้งยังมีส่วนราชการอื่นๆ อีกหลายหน่วยงานใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการเป็นเวลานาน

  • พ.ศ.2527 ได้ก่อสร้างศาลพระภูมิเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงาน
  • พ.ศ.2528 ได้ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน อาคารไม้โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น
  • พ.ศ.2529 โรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกด้านการฝึกวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 9 รายวิชา จำนวนนักศึกษาขณะนั้น 332 คน
  • พ.ศ.2532 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาใช้เรียน และ ฝึกปฏิบัติงาน
  • พ.ศ.2534 ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะจากโรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็น วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2534
  • พ.ศ.2537 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  • พ.ศ.2539 ได้ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้ฝึกปฏิบัติงาน ด้านช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • พ.ศ.2540 ได้ก่อสร้างหอพระพุทธรูป และหอพระวิษณุกรรม เพื่อประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน
  • พ.ศ.2541 ได้ก่อสร้างโรงอาหารเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้พักรับประทานอาหาร , ได้ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลเพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาใช้ออกกำลังกายผ่อนคลายความตึงเครียด และ ได้ก่อสร้างเสาธงชาติ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ใช้เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง

รายนามผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มีดังนี้

1. นายชูเกียรติ เขียนประสิทธิ์ พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2540

2. นายไพศาล จริตพจน์ พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544

3. นายเปี่ยมศักดิ์ จารึกสมาน พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546

4. นายศักดา ถาวรพจน์ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2553

5. นายกาญจนสิทธิ์ กุลวงศ์ พ.ศ. 2553 – 2557

6. นายจักรภพ เนวะมาตย์ พ.ศ. 2557 – 2558

7. นายสถาพร โพธิ์หวี พ.ศ. 2558 – 2562

8. นายสมพร บุญนาค พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

ขนาดและที่ตั้ง

ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่รวมทั้งหมด ๕ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ โทรศัพท์ (๐-๕๖๗๒-๐๓๙๕) โทรสาร (๐-๕๖๗๒-๑๕๒๔) ต่อ ๑๒๔

ปรัชญาของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

“อาชีพสู่ประชา พัฒนาสังคม อบรมคุณธรรม” วิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ สู่วิชาชีพ

พันธกิจ

๑. การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๒. จัดการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่มันสมัยในการถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประกอบวิชาชีพให้ทันต่อสถานการณ์

๓. จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ

อัตลักษณ์

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมในการประกอบอาชีพและสามารถศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต

เอกลักษณ์

สถานศึกษาสร้างผู้ประกอบการมีคุณภาพอาชีพเสริมสวย

สีประจำสถานศึกษา

ฟ้า, แดง

ต้นไม้ประจำสถานศึกษา

ต้นนนทรี

ประเภทและอัตราการเก็บค่าใช้จ่ายในการเรียน

ประเภทเงินบำรุงการศึกษา อัตราการเก็บเงินตามหลักสูตร (บาท)
ปวช. ปกติ ปวส.
ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 30 30
ค่าสมัครหรือค่าสมัครสอบเข้าเรียน - 50
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา - 100
ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคเรียนปกติ หน่วยกิตละ - 50
ค่าลงทะเบียนรายวิชาฤดูร้อน หน่วยกิตละ 200 250
ค่าวัสดุฝึกและหรืออุปกรณ์การศึกษาภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ - 50
ค่าลงทะเบียนรายวิชาเพื่อการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หน่วยกิตละ 250 250
ค่าลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนละ - 100
ค่าปรับการลงทะเบียนรายวิชาช้ากว่ากำหนด ภาคเรียนละ - 50
ค่าคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ครั้งละ 100 100
ค่าทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ครั้งละ 10 10
ค่าออกใบรับรอง ใบรายงานต่างๆ (ยกเว้นชุดแรก) ชุดละ - 20
ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล ภาคเรียนละ - 50
ค่าบำรุงห้องสมุด ภาคเรียนละ - 50

หมายเหตุ :- ระดับชั้น ปวส. ค่าลงทะเบียนรายวิชาหน่วยกิตละ 100 บาท

ที่มา :- ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา