ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2559

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2559
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2560

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2560
คลิ๊กที่นี้เพื่อดาวโหลด
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2560
คลิ๊กที่นี้เพื่อดาวโหลด