ข้อมูลอาคารสถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ ถนนนิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

มีพื้นที่ทั้งหมด ๕ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา

รายการ จำนวน หน่วย

๑.อาคารเรียน ๒ หลัง

๒.อาคารโรงฝึกงาน ๑ หลัง

๓.อาคารโรงอาหาร ๑ หลัง

๔.ป้อมยาม ๑ หลัง

๕.โรงจอดรถยนต์ ๒ หลัง

๖.บ้านพักผู้อำนวยการ ๑ หลัง

๗.บ้านพักครู ๖ ยูนิต ๑ หลัง

๘.บ้านพักครูแบบแฟลต ๑๔ ยูนิต ๑ หลัง

๙.โดมเอนกประสงค์ ๑ หลัง

๑๐.บ้านพักคนงานภารโรงแบบแฟลต ๑๔ ยูนิต ๑ หลัง

๑๑.อาคารวิทยบริการ ๑ หลัง

หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐