ปฏิทินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างฯ

4  ประชุมผู้ปกครอง .....(4/7/2016 - 4/7/2016)
3  สอบ v-net .....(1/19/2015 - 1/19/2015)
2  test .....(3/4/2014 - 3/4/2014)
1  test .....(3/4/2014 - 3/4/2014)