แสดงรายละเอียดเอกสารดาว์นโหลด

หัวข้อเอกสาร : moncet
รายละเอียด : Download the document
ข่าววันที่ : 1/15/2020 แหล่งที่มา : งานประกันคุณภาพ

หัวข้อเอกสาร : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2563 วช.พช
รายละเอียด : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2563 วช.พช
ข่าววันที่ : 12/19/2019 แหล่งที่มา : งานแผนงานงานและความร่วมมือ

หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ2562
รายละเอียด : ดาวโหลดฟอร์มเอกสาร
ข่าววันที่ : 10/21/2019 แหล่งที่มา : งาน วิจัย

หัวข้อเอกสาร : เอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ 2562
รายละเอียด : ดาวโหลด
ข่าววันที่ : 1/23/2019 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์

หัวข้อเอกสาร : ตัวอย่าง SAR ระยะสั้น 2561
รายละเอียด : SAR ระยะสั้น 2561
ข่าววันที่ : 3/7/2019 แหล่งที่มา : งานประกัน

หัวข้อเอกสาร : ตัวอย่าง SAR ปวช. และ ปวส. 2561
รายละเอียด : SAR หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง
ข่าววันที่ : 3/7/2019 แหล่งที่มา : งานประกัน

หัวข้อเอกสาร : ตัวอย่าง SAR วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 2561
รายละเอียด : SAR วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 2561
ข่าววันที่ : 3/7/2019 แหล่งที่มา : งานประกัน

หัวข้อเอกสาร : คู่มือเข้ารับการทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (สาขาอาชีพธุรกิจเสริมสวย)
รายละเอียด : ดาวโหลด
ข่าววันที่ : 1/23/2019 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์

หัวข้อเอกสาร : แบบยื่นคำขอเข้ารับการดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รายละเอียด : ดาวโหลด
ข่าววันที่ : 1/23/2019 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์

หัวข้อเอกสาร : แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : 4 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบ.docx
ข่าววันที่ : 12/14/2018 แหล่งที่มา : แผนงานและความร่วมมือ

1234