งานอาคารสถานที่

Posted by: administrator

งานทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

  • จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่างๆ
  • ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนดการขอพักการเรียนและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
  • ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีสิทธิสอบ ที่ต้องสอบแก้ตัวทดแทน พ้นสภาพ เพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี
  • ประสานกับงานวัดผลและประเมิน จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • รับประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้ว บันทึกในระเบียบแสดงผลการเรียน
  • ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่นการออกสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน ใบรับรอง ฯลฯ
  • รับและดำเนินการเกี่ยวข้องกับคำร้องต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวของกับงานทะเบียน เช่นการลาออก พักการเรียน โอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ/สกุล วันเดือนปีเกิด ฯลฯ
  • ส่งแบบสำรวจและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา
  • จัดระเบียบ และระบบการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
  • พิจารณาเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อทำลายเอกสารของงานทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • เสนอโครงการการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
  • รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย