งานทะเบียน

Posted by: administrator

งานทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

  • ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาสถานศึกษา
  • กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งานและพัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบ
  • จัดเวรยามดูแลสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจร อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
  • ตกแต่งบริเวณซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ดูแลเรื่องการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงาน ภารโรง
  • เสนอโครงการการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
  • รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย