วิสัยทัศ / พันธกิจ

Posted by: administrator

๑. ปรัชญา

  • " อาชีพสู่ประชา พัฒนาสังคม อบรมคุณธรรม "

๒. วิสัยทัศน์

  • ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ สู่วิชาชีพ

๓. พันธกิจ

  • การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  • จัดการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประกอบวิชาชีพให้ทันต่อสถานการณ์
  • จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรรถนะตามมาตรฐานอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ

๔. อัตลักษณ์

  • ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมในการประกอบอาชีพและสามารถศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต

๕. เอกลักษณ์

  • สถานศึกษาสร้างผู้ประกอบการมีคุณภาพอาชีพเสริมสวย

๖. สีประจำสถานศึกษา

  • ฟ้า, แดง

๗. ต้นไม้ประจำสถานศึกษา

  • ต้นนนทรี