ข่าวสารประกาศ

3239  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 .....(5/31/2021)
3238  ***ประกาศ*** รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ .....(5/13/2021)
3237  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ .....(5/10/2021)
3236  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ .....(4/27/2021)
3235  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 .....(12/28/2020)
3234  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(12/19/2020)
3233  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 .....(12/9/2020)
3232  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ .....(12/4/2020)
3231  การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(11/27/2020)
3230  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน) .....(11/27/2020)
3227  ผลงานวิชาการ เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ>> .....(11/24/2020)
3226  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน) .....(11/18/2020)
3225  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน) .....(11/18/2020)
3224  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน) จำนวน 1 อัตรา .....(11/9/2020)
3223  รับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจเสริมสายอาชีพช่างทำผมสตรีและช่างทำผมบุรุษ รุ่นที่ 4 .....(11/3/2020)
3222  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2563 ระดับจังหวัด ภาคเหนือ .....(9/28/2020)
2221   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 (V-SAR ) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(6/2/2020)
1221  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ และช่างทำผมสตรี รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 .....(2/12/2020)
1220  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาคณิตศาสตร์) .....(1/29/2020)
221  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง .....(1/18/2020)
220  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(1/10/2020)
219  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคคราว(เจ้าหน้าที่การเงิน) .....(11/5/2019)
218  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ) .....(11/5/2019)
217  หลักสูตรวิชาปรับพื้นเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 2562 .....(10/28/2019)
216  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(10/21/2019)
215  ประกาศรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ .....(10/15/2019)
214  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานทำความสะอาด .....(6/10/2019)
213  รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 .....(6/5/2019)
211  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูวิทยาศาสตร์ .....(4/1/2019)
210  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว .....(3/27/2019)
123456