ข่าวสารประกาศ

148  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน .....(11/15/2017)
147  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย .....(11/15/2017)
144  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แม่บ้าน .....(9/8/2017)
143  ประกาศ เรื่องกำหนดวันลงทะเบียนเรียนและวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 .....(9/8/2017)
142  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(9/1/2017)
140  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ( แม่บ้าน ) .....(8/21/2017)
139  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราาว ครูคณิตศาสตร์ .....(8/11/2017)
138  ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบ ครูคณิตศาสตร์ .....(8/9/2017)
137  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างชั่วคราว ครูคณิตศาสตร์ .....(8/3/2017)
135  รายงานประเมินคุณภาพสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(6/16/2017)
133  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี .....(5/17/2017)
132  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บัญชี .....(5/16/2017)
131  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี .....(5/9/2017)
130  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง .....(5/9/2017)
129  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(5/5/2017)
128  ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (การบัญชี) .....(4/28/2017)
127  คู่มือประเมิน ปวช.ปวส.2559 .....(4/10/2017)
125  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป) และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน .....(3/17/2017)
124  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ .....(3/16/2017)
123  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เรื่อง แก้ไขข้อความในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม .....(3/13/2017)
122  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(3/10/2017)
121  เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบสร้างสรรค์ .....(3/9/2017)
119  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษาประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ .....(1/24/2017)
118  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ช่างยนต์ .....(11/9/2016)
117  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์ .....(11/7/2016)
116  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(10/26/2016)
115  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .....(10/26/2016)
114  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง .....(10/26/2016)
113  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์ .....(10/22/2016)
112  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง .....(10/22/2016)
123