วันที่ 14 ธันวาคม  2565 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้เป็นเจ้าภาพสถานที่ ในการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการแข่งขันวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนของ อศจ.เพชรบูรณ์ไปแข่งขันต่อในระดับภาค ภาคเหนือ จำนวน  2 ผลงาน
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เตาพลังงานทดแทน
2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ธูปควันน้อยจากเปลือกมะขาม