PPC News: เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ และนางจิราพร ภู่สีม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าให้คำแนะนำและกำลังใจกับนักเรียน-นักศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ (ออนไลน์) โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์เป็นตัวแทนในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพชรบูรณ์ ในการประกวด ดังกล่าว