วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ และนายนพดล มาจาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้ IOT (Internet of Things )ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิชาชีพ สำหรับผู้บริหารณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร