การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site (Sandbox: Safety Zone in School) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์