PPC News: งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายจิรายุทธ แก้วอาสาและรองผู้อำนวยการ นางรัตน์ดา เจนจิตต์ กล่าวต้อนรับ นางชญาดา จิระรัตนกุล คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะวิทยากรให้ความรู้ จัดกิจกรรมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการ “คนละครึ่ง” ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกระดังงา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์