งานการเงิน

งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

  • จัดทำเอกสารและหลักฐานการเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินงานด้านการเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การนำฝาก การนำส่งคืนคลัง การถอน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  • รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนกฎิบัติการประจำปี
  • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลาย เอกสารตามระเบียบ
  • ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยกับการเบิก/จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย