งานกิจกรรม นร./นศ.

งานกิจกรรม นร./นศ. มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่นองค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จประเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ.ก.ท.) องค์การช่างเทคนิคอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตรในอนาคต แห่งประเทศไทย (อ.ค.ท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) องค์การช่างศิงปหัตถกรรม ในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 • จัดดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ และในด้านต่างๆ
 • ควบคุมดูแลกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือและเนตรนารี
 • ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 • ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาต่างๆ
 • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • เสนอโครงการ และการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
 • รายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย