งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

 • แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาประจำชั้นแผนกวิชา
 • ให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชา ในการลงทะเบียนเรียน ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนโอนความรู้ประสบการณ์การขอเปลี่ยนขอเพิ่มและถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาติดตาม แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แก่นักเรียนนักศึกษา
 • จัดทำ เก็บ รวบรวมประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ป้องกัน ตักเตือน ดูแลและปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ประสานงาน และรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ
 • จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูล เครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา
 • ประสานงานและจัดการประชุมคณะกรรมครูที่ปรึกษา
 • จัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษา แฟ้มสะสมงานของครูและนักเรียน นักศึกษา
 • ประสานงานกับครูที่ปรึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา
 • สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาต่างๆ
 • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • เสนอโครงการ และการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
 • รายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย