งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

 • รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ เช่นโครงการตามพระราชดำริ โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น
 • เผยแพร่องค์ความรู้ การฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการที่ให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม เช่น โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เป็นต้น
 • ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาเช่น การฝึกงาน การขอสนับสนุนทุนการศึกษา การแนะแนวเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา การประชาสัมพันฑ์กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสารสนเทศด้านตลาดแรงงานของนักเรียน นักศึกษา การเยี่ยมชมกิจการของสถานศึกษา การจัดการประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอก โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ และโครงการความช่วยเหลือจากภายนอก โครงการร่วมลงทุนเพือ่การศึกาา เป็นต้น
 • ดำเนินการจัดการความรู้โดยประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการฝึกอบรม
 • จัดการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานภายในอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพได้
 • ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม และประสานงานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
 • ประสานงานจัดเครือข่ายและกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาอาชีพ
 • ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้สนใจผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ
 • ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาต่างๆ
 • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • เสนอโครงการ และการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย