งานบริหารทั่วไป

งานการบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

  • ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  • สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
  • เก็บรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
  • รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
  • ให้บริการเกี่ยวกับการับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ ของบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย