งานปกครอง

งานปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

  • ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับตามกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานกับครู งานและแผนกวิชาในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
  • ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เจ้าหน้าที่บ้านเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
  • พิจารณาเสนอระเบียบหลักเกณฑ์การจัดคะแนนประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษาผู้กระทำความผิดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาต่างๆ
  • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • เสนอโครงการ และการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา