งานประกันคุณภาพฯ

งานประกันคุณภาพฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

  • วางแผนดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การพัมนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
  • ประสานงานกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • ประสานงานกับสถานศึกษาอื่นและงานต่างๆ ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  • ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาต่างๆ
  • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • เสนอโครงการ และการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย