งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

  • รวบร่วมและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวอื่นๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
  • รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศ่ึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่นศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น
  • เป็นศูนย์ข้อมูลและการบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนงานราชการ สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชนเพื่อการประสาสัมพันธ์
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ
  • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย