งานพัสดุ/ครุภัณฑ์

งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

 • จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมการเบิกจ่ายตามประเภทการเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติราชการรายปี
 • จัดทำระเบียบที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 • กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินงานการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งานและพัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบ
 • จัดวางระบบ ควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงการบำรุงรักษา และการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
 • เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
 • รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย