งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

 • ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 • กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 • ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกาาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 • รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 • จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ และจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 • เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียน และเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล และประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 • ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาต่างๆ
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย