งานวางแผนและงบประมาณ

งานวางแผนและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

 • จัดทำแผนการศึกษา แผนการใช้ทรัพย์กรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาลของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 • กำหนดแผนงานการรับนักเรียนนักศึกษา การยุบ ขยาย และการเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความพร้อมและสักยภาพของสถานศึกษา
 • จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนการปฎิบัติราชการรายปีให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา
 • จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามตัวชีวัด ตามแผนงานและโครงการเสนอต่อสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกวบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึกของแต่ละแผนกวิชา สำรวจความต้องการของวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของแผนกต่างๆ และงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ
 • วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาต่างๆ
 • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • เสนอโครงการ และการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
 • รายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย