งานสวัสดิการพิเศษฯ

งานสวัสดิการพิเศษฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

 • จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการ และการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ขอนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับฝึกอบรม
 • จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริหารสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
 • ให้คำปรึกษา ทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
 • จัดการตรวจติดตาม และควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 • จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร และการให้การบริหารแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
 • ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาต่างๆ
 • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • เสนอโครงการ และการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
 • รายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย