งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

  • ควบคุม ตรวจสอบผลิตผลทางการศึกษาทุกประเภทของสถานศึกษา กับโครงการ ทะเบียนผลิตผลและจำหน่ายผลิตผล การจ่ายค่าแรงนักเรียนนักศึกษา รางวัลค่าคุมงาน ให้เป็นไปตามระบียบที่เกีี่ยวข้อง
  • วางแผนดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับข่าวสารของสถานศึกษา การรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียน และการตลาด การตค้าและประกอบธุรกิจ
  • ควบคุมดูแลดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นความสำคัญของสหกรณ์และการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน
  • จัดทำบัญชีรายรับ/รายจ่ายของงานธุรกิจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  • รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ/รายจ่าย ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษายิ่งขึ้น
  • รายงานการปฏิบัติในหน้าที่ตามลำดับขั้น
  • เสนอโครงการ และการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย