งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

 • จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่างๆ
 • ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนดการขอพักการเรียนและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
 • ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีสิทธิสอบ ที่ต้องสอบแก้ตัวทดแทน พ้นสภาพ เพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี
 • ประสานกับงานวัดผลและประเมิน จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รับประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้ว บันทึกในระเบียบแสดงผลการเรียน
 • ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่นการออกสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน ใบรับรอง ฯลฯ
 • รับและดำเนินการเกี่ยวข้องกับคำร้องต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวของกับงานทะเบียน เช่นการลาออก พักการเรียน โอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ/สกุล วันเดือนปีเกิด ฯลฯ
 • ส่งแบบสำรวจและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา
 • จัดระเบียบ และระบบการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
 • พิจารณาเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อทำลายเอกสารของงานทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • เสนอโครงการการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
 • รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย