งานแนะแนวอาชีพฯ

งานแนะแนวอาชีพฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

 • ปฐมนิเศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับการจัดทำสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษารวมทั้งสวัสดิการ และบริการต่างๆ ของสถานศึกษา
 • จัดทำแผนงานโครงการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และออกหนังสือรับรองต่างๆ
 • สร้างระบบเครื่อข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 • รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลการศึกษาวิชาชีพ การประกอบอาชีพ การให้บริการข้อมูลตลาดแรงงานรวมทั้งส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
 • ดำเนินการ และแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ
 • ติดตามผล และรายงานผลการมีงานทำและการประกอบอาชีพ
 • งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา การจัดหาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 • จัดสรร จัดทำ สื่อเครื่องมือและนวัตกรรมทางแนะแนว
 • ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาต่างๆ
 • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • เสนอโครงการ และการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
 • รายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย