ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

1.นายชูเกียรติ  เขียนประสิทธิ์ พ.ศ. 2527-2540

2.นายไพศาล  จริตพจน์          พ.ศ. 2540-2544

3.นายเปี่ยมศักดิ์  จารึกสมาน  พ.ศ. 2544-2546

4.นายศักดา  ถาวรพจน์           พ.ศ. 2546-2553

5.นายกาญจนสิทธิ์  กุลวงศ์     พ.ศ. 2553-2556

6.นายจักรภพ  เนวะมาตย์       พ.ศ. 2557-2558

7.นายสถาพร  โพธิ์หวี             พ.ศ. 2558-2562

8.นายสมพร  บุญนาค             พ.ศ. 2562-2564

9.นายจิรายุทธ  แก้วอาสา       พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน