วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำเสนอผลการดำเนินงาน on line องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาขนาดเล็ก