ประกาศ
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ