ประกาศ
สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มโรงอาหารวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์