ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์