ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

         วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2527 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ซึ่งใช้สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์ อยู่บริเวณถนนนิกรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพโดยทั่วไปขณะนั้นโรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากเป็นสถานที่ปฏิบัติงานเดิมของโรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์ ทั้งยังมีส่วนราชการอื่นๆ อีกหลายหน่วยงานใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการเป็นเวลานาน

  • พ.ศ.2527 ได้ก่อสร้างศาลพระภูมิเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงาน
  • พ.ศ.2528 ได้ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน อาคารไม้โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น
  • พ.ศ.2529 โรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกด้านการฝึกวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 9 รายวิชา จำนวนนักศึกษาขณะนั้น 332 คน
  • พ.ศ.2532 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาใช้เรียน และ ฝึกปฏิบัติงาน
  • พ.ศ.2534 ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะจากโรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็น วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2534
  • พ.ศ.2537 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  • พ.ศ.2539 ได้ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้ฝึกปฏิบัติงาน ด้านช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • พ.ศ.2540 ได้ก่อสร้างหอพระพุทธรูป และหอพระวิษณุกรรม เพื่อประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน
  • พ.ศ.2541 ได้ก่อสร้างโรงอาหารเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้พักรับประทานอาหาร , ได้ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลเพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาใช้ออกกำลังกายผ่อนคลายความตึงเครียด และ ได้ก่อสร้างเสาธงชาติ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ใช้เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง