นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางจิราพร ภู่สีม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูฝ่ายดำเนินงาน ประชุม ชี้แจงการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดลำปาง