PPC News : วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ทั้งภาคปกติและระยะสั้น เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พระประจำวิทยาลัยฯ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565 บริเวณลานพระวิษณุกรรม ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีพราหมณ์ในการไหว้ครูช่าง หรือ องค์พระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของช่างทุกศาสตร์ทุกแขนง เป็นโอกาสอันดีให้คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันไหว้องค์พระวิษณุกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ทั้งในการสอนศิลปะวิชาช่างทุกแขนงและรวมถึงการเรียนศิลปะวิชาช่างทุกแขนง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จากนั้น คณะผู้บริหาร ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 20 ทุน